gazele

Ograniczenie energochłonności AKBIK sp. z o.o.

Tablica informacyjna

AKBIK sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie i zrealizowała projekt pn. „Ograniczenie energochłonności AKBIK sp. z o.o.” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.03.02.00-02-0010/16-00 zawartej w dniu 26.09.2016r. w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”; Działania nr 3.2 „Efektywność energetyczna MŚP – konkurs horyzontalny”; Schematu nr 3.2.A. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
W ramach Projektu wykonane zostały prace termomodernizacyjne naszej siedziby- budynku biurowo- usługowego zlokalizowanego przy ul. Wagonowej 6 we Wrocławiu i zwiększona została jego efektywność energetyczna. W ramach Projektu zostały wykonane prace polegające na:
A. zakupie i montażu instalacji PV,
B. wymianie okien w całym budynku,
C. ociepleniu dachu,
D. izolacji przegrody podłoga na gruncie w piwnicy,
E. ociepleniu ścian zewnętrznych/ elewacja i ścian piwnic,
F. wymianie oświetlenia w całym budynku na LED,
G. modernizacji systemu wentylacji mechanicznej poprzez montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem ciepła,
H. modernizacji instalacji co poprzez montaż powietrznej pompy ciepła,
I. modernizacji instalacji co poprzez montaż ogrzewania podłogowego w piwnicy.
Głównym celem prac było ograniczenie zużycia energii w części poprzez zastosowanie termomodernizacji, a w części poprzez zastąpienie energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, źródłami odnawialnymi. Wszystkie te prace doprowadziły do wdrożenia działań, które skutkować mają mierzalnymi, istotnymi pozytywnymi efektami ekologicznymi. Najważniejszym rezultatem realizacji projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową o 86,60%.
Całkowita wartość projektu wynosiła 547 534,50 zł, w tym koszty kwalifikowane to 445 150,00 zł. Wkład Unii Europejskiej to 245 032,50 zł.

 

 

Zdjęcia z realizacji projektu

dsc_0738.jpgdsc_0677.jpgimg_124450.jpg114855.jpg
 

Adres korespondencyjny :

AKBiK Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 6
Wrocław, 53-609

email: sekretariat@akbik.pl
tel.: +48 71 30 70 769
faks: +48 71 721 50 69
BANK mBank 41 1140 1140 0000 5767 5200 1001

NIP: 895-10-10-462
KRS: 0000323570
REGON: 008087584

Dane rejestrowe spółki :

AKBiK Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 6
53-609 Wrocław

Gazele Biznesu 2015