gazele

Ograniczenie energochłonności AKBIK sp. z o.o.

Tablica informacyjna

AKBIK sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie i zrealizowała projekt pn. „Ograniczenie energochłonności AKBIK sp. z o.o.” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.03.02.00-02-0010/16-00 zawartej w dniu 26.09.2016r. w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”; Działania nr 3.2 „Efektywność energetyczna MŚP – konkurs horyzontalny”; Schematu nr 3.2.A. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
W ramach Projektu wykonane zostały prace termomodernizacyjne naszej siedziby- budynku biurowo- usługowego zlokalizowanego przy ul. Wagonowej 6 we Wrocławiu i zwiększona została jego efektywność energetyczna. W ramach Projektu zostały wykonane prace polegające na:
A. zakupie i montażu instalacji PV,
B. wymianie okien w całym budynku,
C. ociepleniu dachu,
D. izolacji przegrody podłoga na gruncie w piwnicy,
E. ociepleniu ścian zewnętrznych/ elewacja i ścian piwnic,
F. wymianie oświetlenia w całym budynku na LED,
G. modernizacji systemu wentylacji mechanicznej poprzez montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem ciepła,
H. modernizacji instalacji co poprzez montaż powietrznej pompy ciepła,
I. modernizacji instalacji co poprzez montaż ogrzewania podłogowego w piwnicy.
Głównym celem prac było ograniczenie zużycia energii w części poprzez zastosowanie termomodernizacji, a w części poprzez zastąpienie energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, źródłami odnawialnymi. Wszystkie te prace doprowadziły do wdrożenia działań, które skutkować mają mierzalnymi, istotnymi pozytywnymi efektami ekologicznymi. Najważniejszym rezultatem realizacji projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową o 86,60%.
Całkowita wartość projektu wynosiła 547 534,50 zł, w tym koszty kwalifikowane to 445 150,00 zł. Wkład Unii Europejskiej to 245 032,50 zł.

 

 

Zdjęcia z realizacji projektu

img_124450.jpg114855.jpgimg_105451.jpgimg_100840.jpg
 

O firmie

AKBiK Sp. z o.o jest firmą budowlaną realizującą inwestycje kubaturowe od 2009 roku, współpracującą w przeszłości z innymi firmami jako konsorcjant wykonujący w większości specjalistyczne prace budowlane i renowacyjne. Firma AKBiK Sp. z o.o. zrealizowała jako Generalny Wykonawca dla Inwestorów zewnętrznych m.in.:

  • dla Dolnośląskiej Izby Lekarskiej - „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, zakończono w kwietniu 2013r.

  • dla Zamku Kliczków - „Modernizacja dwóch zabudowań folwarcznych pod hotel w Kliczkowie” - Folwark Kliczków, zakończono w marcu 2013r.

  • dla Safona Sp. z o.o. - „Dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w parterze do istniejącego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zakończono w grudniu 2013r.

  • dla Safona Sp. z o.o.- „Przebudowa nieużytkowego budynku nr 1 i 2 na obiekt zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego w Sobótce przy ul. Armii Krajowej 3, zakończono w maju 2012roku.

  • dla Zamku Kliczków - Modernizacja istniejącej kotłowni Zamku Kliczków, zakończono w maju 2012roku.

  • dla Gminy Miejskiej w Żaganiu - „Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego” – etap I, zakończono w kwietniu 2012r.

Portfolio

 

 

Zamówienia finansowane ze środków publicznych

 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 


Podpisana 04 maja 2016 r. umowa dotyczy: "Przebudowy budynku dydaktycznego Z (część wysoka) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu".

  

 

ue024.jpgue027.jpgue028.jpgue025.jpg

 

  


 

 

Przedszkole w Dobroszycach

 

 W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już Hali Sportowej w Dobroszycach powstało całkiem nowe przedszkole gminne - umowa na wybudowanie obiektu została podpisana 24 sierpnia 2016 r. Przedmiot budowy obejmował również zagospodarowanie terenu oraz infrastrukturę towarzyszącą.

 

  

dobr14.jpgdobr13.jpgdobr008.jpgdobr009.jpg

  


  

 

Zakład Poprawczy w Sadowicach - etap III.

 


"Remont elewacji wschodniej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, schodów i tarasu, wymiana obróbek blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi" - podpisana 26 maja 2017 r. umowa na remont Zakładu Poprawczego Ministerstwa Sprawiedliwości z siedzibą w Sadowicach.

 

 

s010.jpgs009.jpgs006.jpgs007.jpg

  


 

 

Politechnika Wrocławska - Wydział Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy

 

  

Na podstawie zawartej 21 lipca 2016 r. umowy wykonaliśmy remont zabytkowej elewacji budynku dydaktycznego oraz sali gimnastycznej w Legnicy. Inwestorem jest Politechnika Wrocławska.

 

 

leg009.jpgleg007.jpgleg001.jpgleg005.jpg

 


 

 

Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu na potrzeby placówki przedszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

 

Podpisana 23 marca 2016 r. umowa obejmuje przebudowę i remont zabytkowego budynku, oraz pielęgnację zieleni na terenie obiektu.

 

 

zwy016.jpgzwy017.jpgzwy018.jpgzwy010.jpg

  

Wizualizacja budynku po przebudowie:

 

3.jpg4.jpg1.jpg2.jpg

 

 


 

 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu.

 


Podpisana 17 lutego 2016 r. w Dobroszycach umowa obejmuje budowę sali gimnastycznej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
Inwestycja zlokalizowana jest w Dobrzeniu, Gmina Dobroszyce, zaś przedstawicielem Inwestora jest Wójt Gminy Dobroszyce, pan Artur Cioska oraz pani Bożena Ziółecka - Skarbnik Gminy, Główna Księgowa.

 

dob042.jpgdob047.jpgdob045.jpgdob041.jpg

 

 


 

 

Politechnika Wrocławska - Budynek C13

 


Zawarta w dniu 08 lutego 2016 r. umowa dotyczy

 

"Modernizacji części pomieszczeń budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej"

 

c13013.jpgc13006.jpgc13005.jpgc13014.jpg

 

 


 

Zakład Poprawczy w Sadowicach - etap II.


"Remont elewacji zachodniej i południowej wraz z wymianą stolarki okiennej (...) i prace towarzyszące"
 - podpisana 02 czerwca 2016 r. umowa oznacza wykonanie kolejnych prac w Zakładzie Poprawczym Ministerstwa Sprawiedliwości z siedzibą w Sadowicach.

 

 

sadii019.jpgsadii021.jpgsadii016.jpgsadii015.jpg

 


 

 Politechnika Wrocławska - Wydział Architektury - Budynek E5


W dniu 09 czerwca 2015 r. zawarta została umowa:

"Przebudowa i remont budynku E-5 Politechniki Wrocławskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Rozbrat 7 we Wrocławiu - Etap II."


W 2016 roku nasza praca została doceniona przez Kapitułe Nagrody konkursu "Piękny Wrocław" - w XXVI edycji konkursu budynek został wyróżniony jako budynek historyczny, który po częściowym remoncie upiększa Wrocław. 

Wykonane prace obejmują wszystkie kondygnacje oraz elewację budynku.

pwre5045.jpgpwre5039.jpgpwre5036.jpgpwre5038.jpg
 

  


   

"ZOO Wrocław" - przebudowa pomieszczeń magazynów w terrarium na wybieg dla waranów.

   

Działając na zlecenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. powiększamy przestrzeń życiową wrocławskich waranów - powstaje dla nich nowy wybieg.

  

 

war013.jpgwar020.jpgwar016.jpgwar017.jpg
 

  Link do zdjęć na Facebooku


 

 

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu 


W dniu 20 sierpnia 2014r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.:

"Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem

Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu"

trz000.jpg
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: budynek główny ośrodka, budynek sali wielofunkcyjnej z rozbudową oraz przebudowę budynku sali RETRO.

 

trz056.jpgtrz055.jpgtrz050.jpgtrz053.jpg
 

 


 

 Zakład Poprawczy w Sadowicach

 

W dniu 18 sierpnia 2015r. zawarta została umowa na Remont elewacji i tarasu Zakładu Poprawczego Ministerstwa Sprawiedliwości z siedzibą w Sadowicach.

 

 

sad004.jpgsad001.jpgsad006.jpgsad003.jpg
 

 


 

Na terenie Starej Kopalni "KWK Julia" w Wałbrzychu, w ramach projektu:

"Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia -

Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"

zrealizowaliśmy trzy kontrakty:

 

- "Rewitalizacja budynku nr 10"

Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne i ekspozycję muzealną byłej KWK Julia w Wałbrzychu budynku nr 10 - dawnego budynku szybów "Julia" i "Sobótka" oraz pomieszczenia łaźni.

 

w70.jpgw72.jpgw73.jpgw66.jpg

Link do zdjęć na Facebooku

 

- "Rewitalizacja budynku nr 17 (wieży widokowej)"

Projektowany obiekt zakładał zmianę sposobu użytkowania pierwotnie istniejącej w tym miejscu chłodni kominowej na wieżę widokową.

 

wal17088.jpgwal17087.jpgwal17089.jpgwal17085.jpg

Wizualizacja wieży widokowej - materiały inwestora. Obok - zdjęcie budynku już po realizacji.

 

wal17wiz01.jpgwal17085.jpg

Link do zdjęć na Facebooku

 

- "Rewitalizacja budynku nr 4 (dawnej elektrowni)"


W budynku, po zakończeniu rewitalizacji, planowane jest - między innymi - wystawienie ekspozycji Muzeum Techniki.

 

w4005.jpgw4006.jpgw4007.jpgw4008.jpg

Zamawiającym jest Gmina Wałbrzych, pl. Magistracki 1 w Wałbrzychu, przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha.

 


 

 

- ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce”

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce, przy ul. Świdnickiej 20.

szksob007.jpgszksob006.jpgszksob03.jpgszksob04.jpg

Inwestorem jest Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, Pana Stanisława Dobrowolskiego

 


 

 

Zabytki architektury

Jako Generalny Wykonawca zrealizowaliśmy rewitalizację niżej wymienionych zabytków architektury:

 

- „Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu jako element wspierania dostępności do Dziedzictwa Kulturowego”, inwestor Gmina Żagań.

 

zag001.jpgzag002.jpgzag006.jpgzag007.jpg

 


 

- „Modernizacja dwóch zabudowań folwarcznych pod hotel w Kliczkowie” - Folwark Kliczków, inwestor Zamek Kliczków Sp. z o.o.

 

fol004.jpgfol005.jpgfol010.jpgfol011.jpg

 


 

- „Przebudowa nieużytkowanych budynków na obiekty zakwaterowania turystycznego i rekreacji na działce nr 17 AM-31 obręb Sobótka przy ul. Armii Krajowej 3 w Sobótce”, inwestor Safona Sp. z o.o.

 

sob.jpgsob2.jpgsob3.jpgsob4.jpg

 


 

- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Dolnośląskiej Izby Lekarskiej”, inwestor Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu.

 

dil001.jpgdil006.jpgdil007.jpgdil008.jpg

 

 

 

 


 

 

Budownictwo mieszkaniowe

 

 

pod Muflonem

 

- ”Budynek mieszkalny z częścią usługową w Kłodzku przy ul. Braci Gierymskich 3.”

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w poziomie parteru. Projekt wykonawczy zakłada powstanie 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego - w tym 11 lokali mieszkalnych - z częścią usługową, która zlokalizowana zostanie na parterze.

kl036.jpgkl035.jpgkl038.jpgkl040.jpg

Inwestorem jest firma KREInvest Sp. z o.o.

Kreinvest Sp. z o.o.


 

"Przedświt" Budynki mieszkalne z garażem podziemnym.

 

 

 

Przedmiotem Robót jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z  garażem podziemnym. Budowa zlokalizowana jest we Wrocławiu przy ulicy Przedświt.

 

 

 

   

prz025.jpgprz029.jpgprz028.jpgprz026.jpg

 


 

 

"Karwiany" Budynek mieszkalny z częścią usługową.

 

Realizowaną inwestycją jest budynek mieszkalny, z parterem przeznaczonym na usługi. Budynek jest zlokalizowany w podwrocławskiej miejscowości Karwiany.

 

  

kar070.jpgkar065.jpgkar064.jpgkar060.jpg
 

 Odnośnik do strony inwestycji: www.naszekarwiany.pl

 


 

- ”Dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w parterze do istniejącego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.
Inwestycja zlokalizowana jest we Wrocławiu przy ul. Olszewskiego i ul. Rodakowskiego, inwestorem jest firma Safona Sp. z o.o.

 

olsz005.jpgolsz009.jpgolsz012.jpgolsz013.jpg

 


 

 Zamówienia prywatne

 

 

- "Mentor - Jelcz Laskowice" - Hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym.

 

men-wiz.jpg


Przedmiotem budowy jest wykonanie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

 

men041.jpgmen044.jpgmen045.jpgmen046.jpg

 


 

- "Centrum Sportów Lotniczych i Ekstremalnych" w Mirosławicach - Symulator skoków spadochronowych.

 


Przedmiotem budowy jest wykonanie budynku symulatora skoków z funkcjami towarzyszącymi wraz ze stacją transformatorową.

 

mir031.jpgmir0030.jpgmir033.jpgmir020.jpg

 

W trakcie realizacji

 

Obecnie, AKBiK samodzielnie jako Generalny Wykonawca realizuje następujące inwestycje:

 

 

Przebudowa budynku E1 Politechniki Wrocławskiej - "Zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej poprzez przebudowę budynku E1 przy ul. B. Prusa 53/55 we Wrocławiu" - umowa na wykonanie prac została zawarta 14 listopada 2017 r.

   

 

pwre1001.jpgpwre1002.jpg
 

  


 

Zgodnie z podpisaną 21 lipca 2017 r. umową AKBiK podejmuje się "Utworzenia Regionalnego Centrum Kultury w Sobótce - przebudowy budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji."

 

 

sob005.jpgsob004.jpgsob008.jpgsob007.jpg
 

 


 

"Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka"umowa na prace termomodernizacyjne została zawarta 15 września 2017 r.

 

 


 

 

 DOLMED - Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed we Wrocławiu

 

Na podstawie podpisanej 20 grudnia 2016 roku umowy rozpoczynamy Przebudowę I i II piętra z termomodernizacją budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu.

 

 

dol021.jpgdol018.jpgdol019.jpgdol013.jpg
 

 


 

 

Więcej artykułów…

 1. Home

Adres korespondencyjny :

AKBiK Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 6
Wrocław, 53-609

email: sekretariat@akbik.pl
tel.: +48 71 30 70 769
faks: +48 71 721 50 69
BANK mBank 41 1140 1140 0000 5767 5200 1001

NIP: 895-10-10-462
KRS: 0000323570
REGON: 008087584

Dane rejestrowe spółki :

AKBiK Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 6
53-609 Wrocław

Gazele Biznesu 2015